Мобільний додаток для замовлення таксі

vodaphone2
lifecell7
kyivstar4

Company «ТАКСИ 259», іменоване надалі — «СТОРОНА  1», яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, в особі директора Куприй Костянтин Александрорвич, що діє на підставі свідоцтва, керуючись ст. 633 Цивільні кодекси України, з одного боку, і будь-яка фізична або юридична особа, щоіменується надалі, — «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цей Договір про надання інформаційних послуг (далі — Договір) з іншого боку, разом іменовані — » СТОРОНИ», уклали цей Договір про наступне:

ПРЕАМБУЛА

  1. Ця інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Вказаний Договір є публічним.
  2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги, а саме:

— доступ СТОРОНІ 2 до інформації про перевезення пасажирів, що міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.

  1. Повним і беззаперечним прийняттям умов публічного Договору є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежі в рахунок оплати послуг.
  2. СТОРОНА 2 вважається той, що прийняв умови Договору в повному об’ємі, без яких-небудь обмовок і виключень з моменту його акцепту і проведення плати за надані послуги. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРІН від використання послуг, які надаються СТОРОНОЮ 1.
  3. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена, і згодна з його умовами, а також, у разі, якщо СТОРОНА 2 є фізичною особою, надає СТОРОНІ 1 дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів і інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє впродовж усього терміну дії Договору, а також впродовж наступних трьох років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є основою для розірвання Договору і виконується на основі письмової заяви СТОРОНИ 2. У такому разі, Договір розривається з дати, вказаної у відповідній заяві СТОРОНИ 2. Також, укладенням цього Договору, СТОРОНА 2 підтверджує, що об’єм прав СТОРОНИ 1, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відома і зрозуміла.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Послуги — інформаційні послуги за поданням доступу до інформації про перевезення пасажирів, знаходиться на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.

1.2. Клієнт — будь-яка особа, що здійснила замовлення послуги з перевезення пасажирів через телефон, інтернет на сайті СТОРОНИ 1 або через мобільне застосування.

1.3. Замовлення — доручення на надання послуг з перевезення клієнтів СТОРОНИ 1 і їх багажу при необхідності, структуроване по необхідних реквізитах: маршрут, час подання автомобіля, вартість перевезення і т.д.

1.4. Звітний період — період з першого числа календарного місяця або з дати укладення Договору до останньої дати календарного місяця включно.

1.5. Автоматизована інформаційна система обслуговування — це взаємозв’язана сукупність даних, устаткування, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, що поступили СТОРОНІ 1 від клієнтів і розрахунку вартості таких послуг.

1.6. СТОРОНА 1 — юридична особа за законодавством України — ФОП, яка забезпечує укладення угод, надання послуг і проведення усіх необхідних розрахунків відповідно до цього Договору.

1.7. СТОРОНА 2 — фізична або юридична особа, яка за допомогою сайту http://259.com.ua/ але не обмежуючись, користується інформаційними послугами СТОРОНИ 1. СТОРОНА 2 несе усі ризики, пов’язані з використанням отриманих інформаційних послуг якою-небудь особою, що не мала на те повноважень.

1.8. Публічна оферта — пропозиція СТОРОНИ 1 (викладена на сайті СТОРОНИ 1 за адресою: http://259.com.ua/privacy-policy/  ), адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.

1.9. Cайт СТОРОНИ 1 — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://259.com.ua/privacy-policy/

1.10. Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ 2 умов Публічної оферти. Акцепт може бути здійснений таким чином:

— оплата грошових коштів на банківський рахунок СТОРОНИ 1 в якості плати за інформаційні послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором СТОРОНА 1 розміщує інформацію про перевезення пасажирів на своїх електронних ресурсах, і надає доступ СТОРОНІ 2 до інформації про перевезення пасажирів, СТОРОНИ, що міститься на електронному ресурсі, 1, а СТОРОНА 2 на власний розсуд вирішує питання приймати або не приймати інформацію СТОРОНИ 1 про перевезення пасажирів. У разі прийняття СТОРОНОЮ 2 замовлення, остання зобов’язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором грошову суму.

2.2. Інформація, яка надається СТОРОНОЮ 1, пов’язана з наданням транспортних послуг легкового автомобіля по перевезенню пасажирів, може містити:

— відомості про наявність заявок на перевезення пасажирів легковим автомобілем;

— адреса початкового і кінцевого пункту перевезення пасажирів;

— кількість пасажирів, час замовлення;

— вартість замовлення, і т.д.

2.3. Послуги за даною угодою не є послугами зв’язку. Для здійснення передачі даних і інформації у рамках цього Договору, Сторони за свій рахунок притягають третіх осіб, що роблять послуги зв’язку.

2.4. Повним і беззастережним акцептом справжньої публічної оферти відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України є факт оплати грошової суми за надані послуги, або перерахування грошової суми за надані послуги з використанням інших платіжних засобів.

2.5. Момент акцепту справжньої публічної оферти, який визначений п.2.3. цього Договору, вважається моментом укладення Договору. Договір, ув’язнений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, який був би підписаний СТОРОНАМИ.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки СТОРОНИ 2:

— виконувати усі прийняті ним замовлення;

— користуватися послугами СТОРОНИ 1;

— проводити технічне обслуговування МС;

— належне виконання умов цього Договору;

— дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;

— оформити усі необхідні дозвільні документи, визначені законодавством України про надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковим автотранспортом;

— не передавати ні право, ні можливість доступу до інформації, що надається, третім особам;

— своєчасно і в повному об’ємі оплачувати інформаційні послуги СТОРОНИ 1;

— надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

— у разі відмови без поважних причин від виконання прийнятого замовлення СТОРОНА 2 зобов’язана своєчасно повідомити про це СТОРОНІ 1, інакше Договір може бути розірваний в односторонньому порядку.

3.2. Права СТОРОНИ 2:

3.2.1. користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1;

3.2.2. отримувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за даною угодою.

3.3. Обов’язки СТОРОНИ 1:

3.3.1. надати СТОРОНІ 2 відповідних технічних можливості для доступу до електронного ресурсу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) для отримання інформації і можливість зареєструвати особистий кабінет на електронному ресурсі.

3.3.2. вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належні рівні обслуговування пасажирів.

3.4. Права СТОРОНИ 1:

3.4.1. перевіряти дотримання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;

3.4.2. у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору, вимагати усунення порушень.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір плати за надання інформаційних послуг, вказаною в п. 2.1. цього Договору, складає від 8% вартості замовлення пасажирських перевезень за інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1.

4.2. Оплата послуг СТОРОНИ 1 здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали.

4.3. Вказана оплата може бути збільшена або зменшена по загальній згоді СТОРІН.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

5.1. Цей Договір укладений на невизначений термін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку або по взаємній згоді обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однієї із сторін своїх обов’язків.

5.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цього Договору у будь-який час, але заздалегідь сповістившись про зміни СТОРОНУ 2. Усі зміни в цьому Договорі набувають чинності з моменту їх публікації на сайті СТОРОНИ 1.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.

6.2. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання по здійсненню будь-якого платежу, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов’язується впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 повідомлення про сплату, виплатити на користь СТОРОНИ 1 штрафні санкції (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.

6.3. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання по здійсненню платежу згідно з главою 4, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити надання послуг з цього Договору.

6.4. Припинення надання послуг СТОРОНОЮ 1 з причин, вказаних в п. 6.3. Договори, не звільняє СТОРОНУ 2 від виконання зобов’язань по оплаті отриманих послуг, по яких виник борг перед СТОРОНОЮ 1, а також оплати пені на користь СТОРОНИ 1.

6.5. У разі припинення надання послуг відповідно до п. 6.2., 6.3. цього Договору, для відновлення надання послуг СТОРОНА 2 повинна сплатити винагороду і пеню СТОРОНІ 1 в повному об’ємі. У разі небажання СТОРОНИ 2 відновити надання послуг впродовж 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення надання послуг СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.6. Усі скарги і претензії, які виникають в якому-небудь відношенні по наданих послугах з перевезення на замовлення, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою сервісної (інформаційною) підтримки СТОРОНИ 1, приймаються і розглядаються СТОРОНАМИ. У разі, якщо після розгляду скарг і претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 винна стосовно якості надання послуг з перевезення на замовлення, в цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення відносно якості надання послуг з перевезення на замовлення, які виникли з її вини.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликане настанням обставин форс-мажору.

7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись тільки цим, відносяться: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія і інші природні явища і стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої в роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору і тому подібне.

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Відповідно до умов цього Договору СТОРОНИ зобов’язуються тримати конфіденційною будь-яку інформацію (документи або інше), отриману від іншої Сторони або особи, уповноваженого діяти від такої Сторони, в письмовій або іншій формі і що містить умови цього Договору, торкається зроблених послуг, а також будь-яку іншу комерційну інформацію будь-якої із Сторін цього Договору (далі — Конфіденційна інформація). За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.

8.2. Така Конфіденційна інформація не має бути розголошена третім особам, окрім працівників, аудиторів, юридичних радників, бухгалтерів і інших радників Сторін, за умови, що такі особи відноситимуться до такої інформації як до конфіденційної. Це зобов’язання не впливає на обов’язок надавати інформацію за запитом державних органів і інших установ, уповноважених законом на запит такої інформації. У такому разі Сторона зобов’язана негайно повідомити про таке розголошування.

8.3. У разі порушення однієї із Сторін вимог п. 8.1., П. 8.2. цього Договору, винна сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні в повному об’ємі шкода, заподіяна таким порушенням.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на сайті СТОРОНИ 1 за адресою http://259.com.ua/privacy-policy/

9.2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, що досягла повноліття і має повну дієздатність, і правоздатність. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства будь-якої держави або міжнародних норм.

9.3. Місцем укладення цього Договору визнається місце знаходження СТОРОНИ 1.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Будь-які спори і розбіжності, що виникають з або у зв’язку з цим Договором або його складанням, виконанням або припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати суперечку шляхом переговорів впродовж 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після того, як одна із Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такої суперечки або розбіжності, тоді суперечка вирішується в судовому порядку по встановленій законодавством України підвідомчості і осудності.

9.6. Цей Договір не встановлює ніяких інших правовідносин (у тому числі трудових стосунків) між СТОРОНОЮ 1 і СТОРОНОЮ 2, і / або з будь-якими третіми особами, чим встановлено цим Договором.

9.7. Якщо яке-небудь положення або умова цього Договору буде оголошено недійсним або не забезпеченим позовною давністю, усі інші положення і умови залишаються дійсними і забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення мають бути змінені так, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю і відбивати наміри Сторін.

9.8. База даних формується в результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є винятковою власністю СТОРОНИ 1 і СТОРОНА 2 не має на неї ніяких прав або повноважень, у тому числі стосовно реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Цей Договір складений українською мовою, проте надається для ознайомлення на росіянинові і англійському мовах. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою і версії Договору на іншій мові, в цьому випадку застосовуються положення оригінальної версії цього Договору — українською мовою.

З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕЛЕФОНУЙТЕ

063 385 59 79

097 850 17 67